Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 4

Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 4

Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій: енцикл.-довід. вид. :
/ авт.-уклад. Г. Щокін. — К. : МАУП, 2002 — 2011.
ISBN 966-608-157-1
Т. 4. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2011. — 452 с. : іл. — Бібліогр. : с. 429–433.
ISBN 978-617-02-033-4

У четвертому томі енциклопедичного компендіуму з релігієзнавчих, етно-лінгвістичних і культурно-історичних аспектів розвитку людства розглянуто історію і релігії іранських народів, найбільш спорідених з індоаріями.
Для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами релігієзнавства, культурології та історії цивілізацій.


Завантажити книгу


ВСТУП. ПРОЩАННЯ З ІНДОСТАНОМ 3
Глава 1. Еволюція людини і релігійно-міфологічні уявлення 4
Дуальні типи 5
Еволюція релігії 6
«Світле» й «темне» людство 9
Глава 2. Подальший розвиток асиміляційних і цивілізаційних процесів 10
Два види створених істот 12
Етнокультурне змішування і перші цивілізації 13
Глава 3. Араттці, аріани і бхарати-арії 16
Аратта в писемних джерелах шумерів 19
Аратта в індійських джерелах 21
Глава 4. Араттійська релігія родючості та її архаїчні корені 22
Особливості культу 23
Кам'яномогильні джерела 24
Подальший розвиток 26
Глава 5. Класифікація релігії та сакральні битви 28
Боротьба богів 30
Битва солярного і грозового божеств 31
Кінець ведизму 33
Резюме 34
РОЗДІЛ I. СЕРЕДНЯ АЗІЯ І СЕРЕДНІЙ СХІД У ДАВНИНУ 61
Глава 6. Ранні етапи становлення людини в Азії 63
Нижній палеоліт (1 млн — 100 тис. років тому) 64
Середній палеоліт: епоха мустьє (100-40 тис. років тому) 65
Верхній палеоліт (40-10 тис. років до н. е.) 66
Мезолітичні і ранньонеолітичні пам'ятки (Х-У тис. до н. е.) 67
Ареали розселення носіїв ностратичних і синокавказьких мов 68
Глава 7. Ранньоземлеробські культури Азії 72
Перші сліди цивілізації Середньої Азії 73
Подальше розселення і класифікація середньоазійських культур 76
Бронзовий вік Середньої Азії 78
Взаємодія культур 79
Глава 8. Давні цивілізації Азії і їхнє населення 80
Белуджістан: між Іраном, Афганістаном і Пакистаном 81
Між Хараппою і Месопотамією 84
Етнокультурний розвиток Середньої Азії в епоху бронзи 86
Глава 9. Дравіди, кавказці та індоіранці 88
Лулубеї, каспії і кутії 88
Касити й арії 90
Антропологічний склад давньоазійського населення 91
Каситський пантеон 96
Глава 10. Трипільські витоки: синтез культур  98
Феномен Трипілля 101
Післятрипільський розвиток 102
Праслов'яни і їхні сусіди 106
Індоєвропейські хети і їх синкретичний пантеон 108
Резюме. Огляд етнічної історії Кавказу і Азії від палеоліту до епохи заліза 109
РОЗДІЛ ІІ. ІРАНСЬКІ НАРОДИ 117
Глава 11. Іранці Північного Причорномор'я, Середньої Азії і Казахстану 122
Кіммерійці 122
Скіфи 122
Сармати, савромати, алани 124
Андроновці 124
Саки 126
Глава 12. Скіфо-сарматські й осетинські вірування 128
Скіфський пантеон 129
Верховна скіфська богиня 131
Легенди про походження скіфів 132
Сарматські вірування 133
Осетинська релігійно-міфологічна система 136
Осетинський пантеон 138
Глава 13. Тохарські й іранські етноси Центральної Азії 139
Алтай і Східний Туркестан 142
Коротка історія Східного Туркестану 143
Етнічні шари Східного Туркестану 145
Населення Гірського Алтаю за скіфських часів 147
Глава 14. Давні вірування індоіранських народів Середньої Азії й Афганістану 149
Таджики і їх вірування 149
Система таджицьких вірувань 150
Релігія Нуристану 152
Деміурги нуристанців 154
Божества родючості й боротьба з демонами 156
Глава 15. Давньокитайська структура світобудови 157
Небо: Верховний Владика 158
Жовтий володар центру 159
Зелений володар сходу 160
Червоний володар півдня 161
Білий володар заходу 162
Чорний володар півночі 162
Три володарі вертикалі 165
Китайська «Книга змін» 167
Резюме 169
РОЗДІЛ ІІІ. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗКВІТ ДЕРЖАВНОСТІ ІРАНУ 177
Глава 16. Елам, його історія і релігія 178
Давній період 179
Середній і новий періоди 182
Еламська релігія 184
Глава 17. Історична область Мідія 190
Мови давньої Мідії 191
Сино-кавказькі єнісейці 193
Палеоазійські й палеоафриканські корені 196
Етнічний склад історичної Мідії 198
Глава 18. Держави Манна і Мідія 201
Поява кіммерійців, скіфів і мідян 202
Становлення Мідії 204
Розвиток Мідійської держави: територія, культура, релігія 207
Глава 19. Перська імперія Ахеменідів 221
Персида і початок держави Ахеменідів 211
Персія — світова держава 213
«Книга Есфірі»: іудеї в Персії 215
Крах держави Ахеменідів 217
Релігійна політика Ахеменідів 218
Глава 20. Культурні взаємовпливи в ахеменідську епоху 219
Пасаргади і Персеполь — столиці Ахеменідів 220
Вдачі й звичаї персів 224
Давній синкретизм вірменської релігії 225
Іранські боги Вірменії 227
Мала Азія в епоху Ахеменідів 228
Середня Азія в епоху Ахеменідів 231
Замість резюме. Племена і звичаї Скіфії, Єгипту, Лівії в ахеменідську епоху 235
РОЗДІЛ IV. РЕЛІГІЙНО-МІФОЛОГІЧНІ УЯВЛЕННЯ ДАВНІХ ІРАНЦІВ 245
Глава 21. Загальний огляд іранської релігії 246
Спільність і відмінність іранської й інших індоєвропейських традицій 247
Деви: демони іранської релігії 248
Авеста — священне писання зороастризму 249
Заратуштра — засновник і пророк зороастризму 250
Первісний зороастризм 252
Глава 22. Система зороастризму 255
Принцип дуалізму 256
Пантеон: загальна характеристика 257
Ахурамазда — головний бог маздеїзму 258
Солярний бог Мітра 260
Ардвісура Анахіта й інші давні божества 262
Зерван — верховний бог зерванізму 263
Амеша Спента 264
Глава 23. Космологія і священна історія зороастризму 265
Ахриман — головний представник зла 266
Першопредок: Іму-Джамшид 267
Дракон Ажи-Дахака й узурпатор Заххак 268
Траетайона — убивця дракона 269
Космогонічні уявлення 271
Основні епохи в історії Всесвіту 272
Глава 24. Родоначальники людства, легендарні династії й зороастрійська обрядовість 273
Гайомарт і перша подружня пара 274
Легендарна династія Кейянідів 275
Рустам і туранці 277
Спаситель Саош'янт 278
Обряди зороастризму 279
Резюме 281
РОЗДІЛ V. ІРАН І СЕРЕДНЯ АЗІЯ ВІД АЛЕКСАНДРА ДО АРАБІВ 295
Глава 25. Загибель держави Ахеменідів і виникнення держави Селевкідів 297
Александр — цар Азії 297
Держава Селевкідів 299
Греко-Бактрійське царство 300
Глава 26. Кушанське і Парфянське царства 302
Парфяни та їхнє царство 303
Боротьба Парфії з Римом 305
Релігійний синкретизм Парфії 307
Глава 27. Держава Сасанідів 308
Ефталіти і розквіт Сасанідської держави 311
Адміністративний устрій 312
Державна релігія 313
Глава 28. Мані, Маздак і загибель держави Сасанідів 314
Маздакізм — ліва течія маніхейства 316
Маздакізм і євреї 317
Кінець Сасанідської династії 319
Глава 29. Система маніхейського віровчення 320
Мані і маніхейство: основні джерела 321
Походження Мані та його діяння 322
Вчення Мані 323
Дуалістичний пантеон маніхейства 324
Третій посланець і перемога світла над пітьмою 325
Поширення маніхейства 327
Резюме 329
РОЗДІЛ VI. МІТРАЇЗМ - СОНЯЧНА РЕЛІГІЯ. ЄЗИДИ І МАНДЕЇ 337
Глава 30. Основи мітраїзму 338
Обряди й містерії Мітри 338
Поширення мітраїзму в Римській імперії та його теологія 340
Мітра — бог світла 343
Глава 31. Розквіт і занепад мітраїзму 344
Світобудова та соціум у мітраїзмі 345
Мітраїстські громади та солярний монотеїзм 347
Мітраїстські корені тибетського бона 349
Глава 32. Історія і зміст релігії бон 351
Союз Ксеркса з іудеями 352
Походження і суть бона 353
Біографія Шенраба 353
Історичні паралелі 355
Дві традиції маздаїзму 356
Глава 33. Структура й основний символ бона 359
Структура вчення бон 361
Дуалізм свастики 362
Від Мохенджо-Даро до Китаю, від Месопотамії до Анд 364
Глава 34. Єзидизм, мандейство та їхні іудейські корені 366
Релігія єзидів та іудейські паралелі 366
Змієбог 367
Синкретизм єзидів 368
Мандеїзм: гностична секта іудейського походження 370
Резюме 371
ВИСНОВОК. АРХАЇЧНИЙ ДУАЛІЗМ І ЙОГО КОРЕНІ 381
Дві традиції палеоліту 381
Початок землеробства і перших етносів 382
Культ гір та печер: архаїчний символізм родючості 385
Рослинний і тваринний культ: попередник землеробських і скотарських культів 386
Змішання і подальший розвиток культур 400
Південні й північні європеоїди 402
Перші відомі цивілізації і їхня матріархальна релігія 405
Основні риси матріархальної (південної) і патріархальної(північної) релігій 409
Арійці і їхнє оточення 410
Арійська релігія і її поділ 415
Солярно-лунарний дуалізм 417
Ведизм і його трансформації 418
Основні течії давньоіранської релігії 420
Зороастризм — продовження маздеїзму 421
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 429