Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 2

Людство і віра: всесвітня історія народів і релігій. Том 2

Людство і віра: Всесвітня історія народів і релігій: Енцикл.-довід, вид.:
[У 4 т.] / Авт.-уклад. Г. Щокін. — К: МАУП, 2002 —
ISBN 966-608-157-1
Т. II. — 2005. — 640 с.: іл. — Бібліогр.: с. 626-631.
ISBN 966-608-385-Х
У другому томі цього своєрідного енциклопедичного компендіуму з релігієзнавчих, етнолінгвіотичних і культурно-історичних аспектів розвитку людства розглянуто проблеми формування європеоїдів, їх релігійно-міфологічних уявлень та етнокультурних особливостей.
Висвітлено релігії іберійсько-кавказьких та афразійських (семіто-хамітських) етносів, зокрема народів Кавказу, Середземномор'я, Месопотамії, Стародавнього Єгипту, Ханаану та інших.
Для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами релігієзнавства, культурології та історії цивілізацій.


Купити книгу Читати книгу Завантажити книгу


Частина І.  
Вступ до релігій європеоїдів 3
Розділ 1. Історія Всесвіту і людства крізь призму священних переказів 5
Глава 1. Повторення засвоєного 6
Основні етапи доісторичного розвитку 7
Перші свідчення релігійно-магічних уявлень 9
Приклад політеїзму 16
Глава 2. Всесвіт: боротьба і єдність Хаосу і Космосу 18
Час творення 20
 «Кінець часів» 23
Глава 3. Зодіакальні епохи в історії людства 27
Символіка Змія 30
Соціальна історія крізь призму зодіакальних епох 32
Глава 4. Біблія — Святе Письмо європеоїдів 43
Створення світу 45
Створення людини 47
Каїніти і сифіти 49
Глава 5. «Післяпотопне» людство 54
Родоначальники європеоїдів 55
Родовід синів Ноя 57
Резюме 62
Розділ ІІ. Виникнення і розвиток європеоїдів з погляду сучасної науки 75
Глава 6. Мальта: «материнська» культура Європи 76
Мегалітична культура Середземномор’я 77
Періоди мегалітичної епохи 79
Доба занепаду 82
Глава 7. Трипілля — працивілізація Євразії 86
Основні етапи розвитку 86
Одна з версій походження працивілізації 88
Кам’яна Могила — найдавніше святилище й архів Євразії 91
Глава 8. Антропологія європеоїдів 94
Первинний розподіл 96
Раси Європи 98
Сучасна класифікація європеоїдів 100
Глава 9. Деякі аспекти етнолінгвістичної історії європеоїдів 104
Дві гіпотетичні макросім’ї 104
Епоха праіндоєвропейської єдності 106
Археологічні свідчення 108
Глава 10. Прабатьківщина індоєвропейців 111
Кіммерійці, скіфи, слов’яни 113
Інші представники ностратичних і сино-кавказьких мов 115
Глава 11. Етнічна праісторія України 118
Основні етапи етногенезу на території України 122
Резюме 127
Розділ ІІІ. Культи і боги євразійської доісторії 137
Глава 12. Кам’яномогильні сюжети 139
Основні персонажі 141
Перші свідчення патріархату 142
 «Смертні боги» 143
Глава 13. Міфічні династії та перші містерії: сакральна «астрономія»  
і «географія» 145
Архаїчні календарні системи 146
«Суд Води»: зародження містерій 149
«Географія» підземного світу 153
Глава 14. Поширення протошумерського «канону» 154
Чатал-Хююк: давнє святилище Малої Азії 154
Україна: печери, могили і кістки мамонта 156
Схожі сюжети франко-кантабрійських і уральських печер 157
Протошумерський період у Месопотамії 159
Виникнення нартського епосу 160
Резюме 162
Розділ ІV. Архаїчні божества-тотеми та їхні подальші долі 173
Глава 15. Універсалізм світобудови і «поділ» світів 174
Мамонт — універсальний архаїчний образ 174
Риби — володарі водяного світу 175
Птахи — символ небесного верху 178
Дракон: комбінований образ «низу» і «верху» 179
Глава 16. Громовики, їхні помічники та супротивники: лунарний ряд 180
Ведмідь — син небесного бога і господар нижнього світу 181
Миша: тотем небесно-земного походження 182
Мураха та її міфологічні функції 183
Бик як один з основних міфопоетичних символів 184
Осел — лунарний символ «вогненної» природи 185
Козел — символ громовержців, родючості та нижнього світу 186
Глава 17. Солярно-вогненні тотемні божества 187
Лось — солярний супротивник Ведмедя 188
Овен, Вівця, Агнець: солярна сім’я 189
Кінь (Кобила) — спільноєвразійський міфоритуальний образ 190
Лев як символ вищої божественної сили 190
Тигр та інші коти 191
Вовк (Собака) — тотемне божество війни 192
Глава 18. Археологічні свідчення давніх вірувань на території України 193
Нові дослідження на Кам’яній Могилі 193
Вірування трипільців 197
Приблизна періодизація давньої релігії 199
Резюме 202
Розділ V. Астральна релігія: основні божества і планети 205
Глава 19. Планети Сонячної системи 206
Планети земної групи 207
Астероїди, метеорити і комети 209
Планети юпітеріанської групи 211
Глава 20. Планетарні божества земної групи 214
Меркурій–Гермес — вісник богів 214
Венера — «милість богів» 215
Гея: Мати-Земля 216
Богині Місяця 217
Марс–Арес: бог війни 218
Глава 21. Божества юпітеріанської групи 219
Зевс–Юпітер: батько богів і людей 219
Кронос–Сатурн: бог золотого віку 221
Бог неба Уран 222
Нептун–Посейдон: бог морів 224
Аїд–Плутон: бог підземного світу 225
Глава 22. Можливі божества планет, яких «бракує» 226
Прозерпіна–Персефона: дружина Плутона 226
Кентавр Хірон і його походження 227
Вулкан–Гефест: вселенський майстер 228
Інші версії 231
Божество, що вмирає і воскресає 234
Резюме 237
Частина ІІ.  
Релігії іберійсько-кавказьких і семіто-хамітських народів 243
Розділ VІ. Вірування й історія народів Кавказу 245
Глава 23. Кавказько-іберійські та споріднені з ними мови і народи 251
Автохтони Кавказу 251
Мертві мови та їх носії: хати, хурити, урарти 252
Етруська та інші середземноморські мови 253
Мова шумерійців 255
Глава 24. Кавказ і його історія 255
Кавказ — один з осередків антропогенезу 257
Основні центри бронзового віку 259
Давні культури Європи та їх іберійсько-кавказькі паралелі 260
Перші держави 261
Глава 25. Побут і психологія народів Кавказу 263
Народи Закавказзя та їх національно-психологічні особливості 263
Психологія народів Північного Кавказу 265
Психологічні відмінності дагестанських і чечено-інгуських народів 266
Особливості національного побуту народів Кавказу 267
Глава 26. Релігійно-міфологічні системи Кавказу 268
Верховні боги давньокавказьких пантеонів 270
Солярні і лунарні міфи. Боги-громовики 272
Мисливські божества 273
Божества грому і блискавки 273
Божества землеробства і родючості 274
Божества і духи злого начала 275
Глава 27. Нартський епос 277
Нарти 278
Сатана кавказьких народів 279
Головні герої і подвиги 280
Прометей: давньогрецькі паралелі нартського епосу 282
Резюме 284
Розділ VІІ. Давні народи іберійсько-кавказького кола 293
Глава 28. Хурити — мітаннійці 294
Хуритські релігійно-міфологічні уявлення 294
Сказання про Кумарбі 295
Глава 29. Історія і релігія давніх хетів 299
Давньохетське царство 300
Вірування хетів і хаті 301
Глава 30. Релігії Урарту і Вірменії 305
Урарту — Ванське царство 306
Вірування давніх вірменів 308
Глава 31. Етруски, ібери і «народи моря» 311
Походження етрусків 312
«Народи моря» 313
Пелазги і тіррени 314
Ібери 316
Глава 32. Етруська культура і релігія 319
Космогонічні уявлення 320
Пантеон етрусків 321
Міфічний прабатько 323
Глава 33. Стародавній Крит: мінойсько-мікенська цивілізація 325
Мінойці та їхні перекази 327
Основні періоди мінойської епохи 330
Могутність і міфи Мікен 333
Глава 34. Релігії крито-мікенської цивілізації та їх подальший розвиток 335
Пантеони і культи мінойсько-ахейської епохи 335
Крито-мікенське відлуння 337
Глава 35. Давні таїнства 342
Містерії Самофракії 343
Містерії Діоніса 344
Елевсинські містерії 346
Резюме 348
Розділ VІІІ. Народи і релігії Месопотамії 359
Глава 36. Релігія і міфологія шумерів 361
Пантеон шумерів 362
Основні міфи і героїчні сказання 364
Космогонічні й антропогонічні уявлення 366
Глава 37. Родовід шумерських богів 369
«Генеалогія» Ана й Енліля 370
Родовід Енкі 373
Глава 38. Давні східносемітські держави 376
Шумеро-Аккадське царство 377
Еламіти і їхня віра 378
Вавилон — Ворота Бога 379
Ассирія 380
Глава 39. Аккадська (вавилоно-ассирійська) релігія 384
Космогонічне вчення 384
Особисті боги 385
Пантеон богів 386
Мардук, Ашшур, Бел 387
Головне жіноче божество 390
Глава 40. Основні риси шумеро-аккадської теогонії 393
Шумерська версія 393
Аккадський варіант 394
Спроби об’єднання 396
Резюме 398
Розділ ІХ. Релігії Стародавнього Єгипту та інших  
«хамітських» народів 407
Глава 41. Стислий огляд семіто-хамітської (афразійської) сім’ї 408
Основні гілки і групи 408
Писемні традиції 410
Порівняльно-історичні дослідження 411
Глава 42. Історія єгиптян 412
Велика цивілізація Нілу 414
Сучасні нащадки давніх цивілізацій 424
Глава 43. Виникнення і розвиток давньоєгипетської релігії 426
Джерела 427
Міфи творення 430
Культ Осириса 431
Культи Стародавньої Нубії 432
Глава 44. Храми та піраміди Єгипту 434
Піраміди 435
Велетенські храми 438
Особливий світ Ехнатона 440
Глава 45. Єгипетська космогонія: ера богів 443
Гермопольська огдоада 443
Геліопольська енеада 444
Мемфіська космогонія 445
Фіванська тріада і бог Ра 446
Покоління богів 447
Ісіда 450
Гор і Сет 451
Глава 46. Єгипетська космогонія: ера фараонів 452
Матері-богині 453
Хтонічні та лунарні боги 455
Уранічні та солярні божества 456
Боги Сонця і зодіакальні епохи 457
Культи фараонів — наступників богів 459
Глава 47. Єгипетська «Книга мертвих» 473
Доктрина вічного життя 473
Єдиний бог і його прояви 474
Єдинобожжя і політеїзм давніх єгиптян 475
Різні теорії походження богів 476
Добрі і злі божества 478
Глава 48. Містичні та астрологічні тлумачення давніх релігій 481
Походження Діоніса і пов’язаних з ним богів 482
Два культи породжуючих сил 484
Сатурн, Нептун та інші астральні боги 487
Резюме 492
Розділ Х. Західносемітська і давньоарабська релігії 497
Глава 49. Народи Ханаану і Сирії 503
Амонітяни 505
Моавітяни 505
Едомітяни й амаликітяни 506
Євусеї і євеї 506
Амореї, арамеї і халдеї 507
Глава 50. Сирія: стародавні міста і держави 514
Сирійський характер 518
Дамаск — одна з найдавніших столиць світу 518
Угарит: батьківщина купців і алфавіту 519
Марі: місто і держава 522
Розквіт і занепад Ебли 523
Пальміра: перлина пустелі 523
Глава 51. Давні вірування ханаанських народів 526
Боги Угарита 526
Пантеон Ханаану 527
Вплив Месопотамії 528
Ханаанейська космогонія 529
Ханаанські храми і культи 529
Глава 52. Поширення і розвиток ханаанської релігії 531
Моавітська, едомітська й амонітська релігії 532
Семітські боги філістимлян 533
Релігія Ебли 534
Глава 53. Фінікія і Карфаген: історія та релігія 536
Фінікійці та їхня історія 537
Пунічні війни 539
Карфагенська релігія 540
Глава 54. Давні міста Лівану 543
Тір 544
Сідон 544
Біблос 545
Баальбек 545
Глава 55. Арамейський пантеон 547
Сирійські божества 548
Боги Пальміри 548
Глава 56. Вірування давніх арабів 551
Аллах — верховне божество давньоарабської релігії 553
Жіночі божества 554
Інші давньоарабські боги 555
Резюме 557
Висновки:  
«Еволюція» богів на прикладі західносемітської традиції 573
Фінікійська теогонія 574
Астральна основа давньої теогонії 578
«Генеалогія» західносемітських божеств 583
Греко-римські паралелі 592
Під знаком Змія 593
Логічне продовження? 596
Нарис порівняльного релігієзнавства: мезоамериканські релігії та їх старозавітні паралелі 600
Резюме 608
Список використаної та рекомендованої літератури 626