Закони соціального розвитку і управління

Закони соціального розвитку і управління

Щокін Г. В.
Закони соціального розвитку і управління. — К. : МАУП, 2006. — 192 с. : іл. — Бібліогр. у кінці розд.
ISBN 966-608-530-5

Унікальність цієї праці полягає в тому, що в ній вперше наведені найважливіші соціальні закони розвитку суспільства та
управління, знання і використання яких у суспільному бутті уможливлює оптимізацію керування різноманітними соціальними процесами — від глобального загальнолюдського рівня до рівня окремої організації.
Для керівників, спеціалістів у галузі управління та суспільствознавства, для студентів і всіх, хто цікавиться пробле мами суспільного розвитку та соціального управління.


Купити книгу Читати книгу Завантажити книгу


Вступ 3
Різні підходи до розуміння соціальної історії  
Теорія соціального управління 7
Основні групи соціальних законів 10
Актуальність пізнання соціальних законів 11
Розділ 1. Загальні закони буття 18
Закон тотожності різнорівневих структур світобудови 18
Закон єдності й різноманіття світу 21
Закон єдності й боротьби протилежностей 23
Закон циклічності соціальних процесів 26
Закон організації соціального життя на основі базових цінностей 30
Розділ 2. Закони життєдіяльності етносів, культур і цивілізацій 37
Закон розвитку культури і поділ суспільної праці 37
Закон виникнення, розвитку й загибелі етносів 42
Закон виникнення суперетносів і цивілізацій 46
Закон взаємодії культури й цивілізації 49
Закон скорочення історичного часу 51
Розділ 3. Закони світової історії і соціальної динаміки 57
Зміна релігійно-етичних парадигм як закон соціальної історії 57
Закон соціокультурних циклів 62
Закон зміни форм державного правління 64
Закон повноти та ієрархії різних видів державної влади 69
Закон функціонування ідеологічних типів 71
Закон динаміки форм народовладдя і ціннісних орієнтацій 77
Закон взаємозв'язку типів суспільства, форм виробництва і типів соціального характеру 79
Розділ 4. Закони соціальної структури, мобільності й стратифікації 85
Закон функціонування механізмів соціальної мобільності, тестування й відбору 88
Закон соціальної стратифікації 90
Закон класово-професійної структури 92
Закон формування й функціонування еліт 94
Закон співвідношення соціальної структури й структури здібностей 96
Закон повноти етносоціальної структури 100
Розділ 5. Загальні закони соціального управління  105
Закон відповідності організаційної й національної культури  108
Закон відповідності соціальних ролей і соціальних функцій  112
Закон доцільного відбору й періодичного "прополювання" елітних груп  115
Закон ціннісно-ситуативного управління  118
Розділ 6. Система управління та її закони  127
Закон єдності системи соціального управління  128
Закон необхідної пропорційності керованої й керуючої підсистем  132
Закон змінного домінування різних складових і систем соціального управління  134
Закон оптимального зіставлення централізації й децентралізації управління  136
Закон участі населення в соціальному управлінні, підвищенні його ефективності й відповідальності  141
Розділ 7. Закони організації  146
Закон єдності універсальних характеристик організації  150
Закон менеджменту людських ресурсів  152
Закон оптимального співвідношення цілей і стилів керівництва  154
Закон співвідношення рівнів управління з цілями й персоналом організації  155
Закон виживання організацій  157
Розділ 8. "Індивідуальні" закони менеджменту 163
Закони управління Макіавеллі 163
Закони Емерсона 167
Закони Файоля й Урвіка 169
Закони Тейлора і Форда 171
Закони бюрократії Макса Вебера 172
Закони бюрократизації Паркінсона 173
Закони організації Щепаньського і Котарбинського 174
Закони мотивації Мак-Грегора, Герцберга і Маслоу 176
Замість висновку: кілька порад бізнесменам, менеджерам і керівникам 179
10 порад бізнесменам 179
10 порад менеджерам 180
10 порад керівникам 182